Tag

Raziskave ob gradnji

Pijava Gorica

/
Arheološke predhodne raziskave so potekale v letih 2018 in 2019 na v Registru nepremične kulturne dediščine evidentiranih območjih arheološke dediščine: EŠD 11819: Ljubljana – Arheološko območje Ljubljansko barje, EŠD 24390: Gumnišče – Kulturna krajina Rogoče, EŠD 29605: Pijava Gorica – Jedro vasi.

Ložnica pri Celju

/
V letih 2019 in 2020 smo opravili arheološke raziskave ob gradnji na trasi izgradnje objekta »Kablovod 20 kV, RTP Lava – TP Magistrala zahod« v Občini Celje v naselju Ložnica pri Celju in v Celju ob Ljubljanski cesti.