Projekt Ložnica pri Celju

V letih 2019 in 2020 smo opravili arheološke raziskave ob gradnji na trasi izgradnje objekta »Kablovod 20 kV, RTP Lava – TP Magistrala zahod« v Občini Celje v naselju Ložnica pri Celju in v Celju ob Ljubljanski cesti. Lokacija je vpisana v register dediščine pod Evidenčno številko dediščine EŠD 56: Celje – Arheološko najdišče Celje in je razglašena za spomenik lokalnega pomena. Z arheološko raziskavo smo dokumentirali fazo prazgodovinske naselbinske poselitve ter fazo rimskodobne izrabe prostora. Najdbe iz prazgodovinske faze datiramo v prehod srednje bronaste dobe v kulturo žarnih grobišč. Z raziskavo smo dopolnili poznavanje prazgodovinske poselitve celjske kotline. Ob Miklavškem hribu, kjer je že poznana prazgodovinska poselitev, smo dokazali tudi prazgodovinsko naselbino v Ložnici ob Celju. Prav tako smo dopolnili poznavanje rimskodobne poselitve ob severnem delu zaščitenega območja Celeje.