Projekt Pijava Gorica

Arheološke predhodne raziskave so potekale v letih 2018 in 2019 na v Registru nepremične kulturne dediščine evidentiranih območjih arheološke dediščine: EŠD 11819: Ljubljana – Arheološko območje Ljubljansko barje, EŠD 24390: Gumnišče – Kulturna krajina Rogoče, EŠD 29605: Pijava Gorica – Jedro vasi. Pregledani prostor vasi Pijava Gorica v občini Škofljica je močno pozidan, saj je trasa potekala po obstoječih poteh Ceste na Drenik, Prijateljeve ulice in Gasilske ulice. Izjemo predstavlja dokumentiranje izkopov v globeli od kmetije Cesta na Drenik 8 proti jugu oz. jugozahodu do Prijateljeve ulice, kjer smo dokumentirali izkope po travnikih. Analiza starejših kartografskih podatkov, zlasti franciscejskega katastra iz 19. stol., je pokazala, da so na obravnavanem območju poti, ki smo jim sledili z izkopom obstajale že vsaj v 19. stoletju, medtem ko je bilo naselje precej manjšo in obdano z njivskimi in travniškimi površinami. Odkrito gradivo izhaja iz mlajših obdobij (srednji in novi vek, moderni čas). Prevladuje novoveška keramika, datirana od 17. do 19. stoletja. Starejše gradivo (posamezen fragment iz srednjega veka, in nekaj fragmentov keramike iz 15. – 16. stoletja) je odkrito v kontekstih, kjer je večinoma zastopano novoveško gradivo.